[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
งานวิจัยต่าง ๆ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิจัย


TOP HIT
งานวิจัยต่าง ๆ

- เผยแพร่ผลงานวิจัย [ 1472 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) [ 1228 ]
- กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด สพป.มค.2 [ 870 ]
- Thesis Title Development on School Integrated Management Model by Using English (EISP) as the Medium at Rayong Municipal Demonstration School (Wat Trirattanaram) [ 856 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) [ 738 ]
 ชื่อผลงาน          รายงานผลการศึกษาการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผู้ศึกษา              นางดรณี   ปะสังติโย
ตำแหน่ง            ศึกษานิเทศก์
สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2                                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ศึกษา            พ.ศ. 2557
บทคัดย่อ
            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   2) เพื่อพัฒนาคู่มือการวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 3) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน 4) เพื่อศึกษาผลการนิเทศการนำกระบวนการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่  ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 225 โรงเรียน ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนละ 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบเครื่องมือ จำนวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 20 คน และวิทยากรหลัก จำนวน 1 คน ทีมวิทยากรผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ จำนวน11 คน เครื่องมือวิจัยที่ผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม แบบบันทึกผลการนิเทศ แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่ 2 พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่ 3 การนิเทศการนำกระบวนการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            ผลการศึกษา ดังนี้
                  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เข้าอบรมพัฒนาครูมีระดับความรู้ความเข้าใจด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับน้อย แนวทางในการดำเนินการพัฒนา คือการดำเนินการพัฒนาครูโดยนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการตามกรอบกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) สำรวจวิเคราะห์ปัญหา  2) การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา  3) การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม  4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  5) สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
                  2. คู่มือการวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  (E1/E2)  มีค่าเท่ากับ  89.40/87.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  ร้อยละ  80/80
                  3. ผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการวิจัย เข้าใจในหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนคะแนนผลการทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ =  24.18 คิดเป็น ร้อยละ 80.60   ครูที่เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำการวิจัยในในชั้นเรียน สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับการเรียนการสอน เข้าใจกระบวนการในทำวิจัยในชั้นเรียนทุกขั้นตอนการทำวิจัย สามารถกำหนดประเด็นปัญหาที่จะทำการวิจัย การกำหนดวิธีการ การออกแบบการวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียน สามารถ ออกแบบนวัตกรรมและสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ถูกต้องก่อนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัยที่ถูกต้อง  สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยและการเขียนสรุปผลการเขียนรายงานการวิจัยได้
                  4. ผลนิเทศติดตามการนำกระบวนการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตามกรอบขั้นตอนของการทำการวิจัยในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน ครูทั้ง  225 คน  มีผลการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  = 4.01  คิดเป็น ร้อยละ 80.20   และจากการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือจนพบว่า ครูได้ดำเนินการพัฒนานำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับการเรียนการสอนตามกรอบกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) สำรวจวิเคราะห์ปัญหา  2) การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา  3) การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม  4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  5) สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย  ได้ประสบผลสำเร็จ
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1471 |
ผู้เขียน : นางดรณี ปะสังติโย
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
จันทร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043