[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
งานวิจัยต่าง ๆ
เรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สพป.มค.2


TOP HIT
งานวิจัยต่าง ๆ

- เผยแพร่ผลงานวิจัย [ 1413 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) [ 1076 ]
- กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด สพป.มค.2 [ 786 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) [ 674 ]
- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สพป.มค.2 [ 582 ]

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ และ 3) ตรวจสอบยืนยันและประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 278 คน ศึกษานิเทศก์ 28 คน ตัวแทนครูผู้สอน 55 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 คน ผู้เชี่ยวชาญ 16 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 10 คน และตัวแทนนักเรียน 7 คน รวมทั้งสิ้น 418 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 6 รายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ค่าร้อยละการหา ความถี่ และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการศึกษา พบว่า สภาพการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในทุกรายการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและส่วนใหญ่มีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ 1 พันธกิจ 8 กลยุทธ์ 17 การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และ 20 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ผลการประเมิน วิสัยทัศน์    ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และ ด้านความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมิน พันธกิจ    ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และ ด้านความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   ผลการประเมิน กลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 581 |
ผู้เขียน : ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล
หน่วยงาน : สพป.มค.2
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043