[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เรื่อง : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้


TOP HIT
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

- บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ [ 1353 ]

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                           เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

 

ผู้ศึกษา           นางเกศราภรณ์ ชินพร 

 

สังกัด             โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา  2557  จำนวน  28  คน  คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละบทเรียนสำเร็จรูป  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ที่ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างเอง 

            สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า

1.      บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ มัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  85.68/84.74  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

2.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.      นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยภาพรวมในระดับความพึงพอใจ  ชอบ มากที่สุด  ( x=4.85) 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1352 |
ผู้เขียน : เอกลักษณ์ บุญท้าว
หน่วยงาน : โรงเรียนศรีสุขพิทยา
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 06:35:49
เป็นผลงานที่น่าสนใจและให้ความรู้กับเยาวชนได้ดีค่ะ
โดย : ยุพาภรณ์ โยธาจันทร์    ไอพี : 182.93.233.49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043