[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


TOP HIT
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน [ 598 ]
- การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ [ 555 ]
- การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 216 ]
- การพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 198 ]

 ชื่อเรื่อง             การพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

                        สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                 นายทรงศักดิ์  วังคะฮาด

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  อำเภอบ้านดุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                         ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

วิทยฐานะ             ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์               2561   

     

                                                                                                                                                            บทคัดย่อ

 

             การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จำนวน 6 คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี  4 ชนิด  ได้แก่   (1) ชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  5 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ  ใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  5  หน่วย  รวม  5  แผน  (3) แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test  ( Dependent  Samples)

           ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้

               1)  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.69 /92.92  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

               2)  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.6097  แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 0.60  หรือคิดเป็นร้อยละ 60.97

               3)  จากการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เด็กมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 

 4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการร่วมกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมาก   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75

| เข้าชม : 197 |
ผู้เขียน : นายทรงศักดิ์ วังคะฮาด
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อำเภอบ้านดุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043