[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง : การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)


TOP HIT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) [ 3016 ]
- มาเพิ่มคะแนนโอเน็ตกันเถอะ [ 805 ]
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ 466 ]
- รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ 283 ]
- รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ 280 ]

 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เนื่องจากการนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถปรับปรุง พัฒนาจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง และพัฒนาการนิเทศของศึกษานิเทศก์สู่ห้องเรียนอย่างจริงจัง เป็นการทำงานร่วมกันที่มุ่งให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ นอกจากนี้กระบวนการนิเทศแบบคลินิก ยังมุ่งเน้นการสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่ต้องอาศัยความร่วมมือและความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันอีกด้วย จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศแบบคลินิก ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ

1.        การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre Observation Conference)

2.        การสังเกตการสอน (Observation)

3.        การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post Observation Conference)

ก่อนที่ผู้นิเทศจะทำการนิเทศครูผู้สอน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และ

เตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะคำถามสะท้อนคิด คำชมเชย แบบสังเกตการสอน หรือเครื่องมือการนิเทศอื่นๆ ที่ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre Observation Conference)

              การประชุมก่อนการสังเกตการสอนจะเกิดขึ้นได้ควรมีการนัดหมายล่วงหน้าระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ โดยทางโรงเรียนอาจจัดเตรียมสถานที่ไว้เฉพาะ ไม่มีเสียงดังรบกวน การจัดที่นั่งไม่ควรจัดให้นั่งตรงข้ามกัน เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกห่างเหิน ไม่เป็นกันเอง แต่ควรจัดให้นั่งเฉียงกันประมาณ 45 องศา จากนั้นผู้นิเทศ ดำเนินการตามขั้นตอนคือ

1.        การสร้างบรรยากาศที่ดี (Climate Setting)  เป็นการสนทนา พูดคุย เรื่องทั่วๆไป หรือเรื่องเกี่ยวกับการสอนเพื่อสร้างความรู้สึกไว้วางใจ สร้างความคุ้นเคยด้วยท่าทางเป็นมิตร แววตาที่อ่อนโยน และแสดงออกทางคำพูดที่เสริมแรงทางบวก

2.        การทำความเข้าใจแผนการสอนร่วมกัน (Clarifying Lesson Plan) เมื่อผู้รับการนิเทศรู้สึกผ่อนคลายแล้ว    ผู้นิเทศเริ่มสนทนาเกี่ยวกับแผนการสอน โดยใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศบอกรายละเอียดของแผนการสอน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมสื่อการสอน การวัดประเมินผล เป็นต้น

3.        การระบุประเด็นที่จะสังเกตการสอน (Identifying Focus area of Observation) หลังจากทบทวน และทำความเข้าใจแผนการสอนร่วมกันแล้ว ผู้นิเทศใช้คำถามกระตุ้น  โน้มน้าวให้ผู้รับการนิเทศ สามารถบอกหรือระบุประเด็นที่ต้องการให้สังเกต เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง อย่างน้อย 2 ประเด็น

เช่น การใช้ไวยากรณ์ การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน การใช้ภาษาในห้องเรียน การสร้างแรงจูงใจ การบริหารจัดการชั้นเรียน หรือการใช้สื่อ เป็นต้น

4.        วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Method of Collecting evidence)  เมื่อผู้รับการนิเทศระบุประเด็นการสังเกตให้    ผู้นิเทศทราบแล้ว ผู้นิเทศนำเสนอตัวอย่างแบบสังเกตการสอน เพื่อให้ผู้รับการนิเทศร่วมกันพิจารณา

      เลือกแบบสังเกตการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับประเด็นที่จะสังเกต จากนั้นนัดหมายเวลา

      ในการสังเกตการสอน ซึ่งควรใช้เวลาในวันเดียวกัน

 

การสังเกตการสอน (Observation)

           เมื่อถึงเวลานัดหมายในการสังเกตการสอน ผู้นิเทศเข้าไปนั่งในชั้นเรียนในสถานที่ที่เหมาะสม เช่นบริเวณหลังห้องเรียน เพื่อสามารถสังเกตบรรยากาศในชั้นเรียนสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดย      ผู้นิเทศควรปฏิบัติดังนี้

1.        จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศให้พร้อม ได้แก่ แบบสังเกตการสอน เครื่องถ่ายวีดิโอ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

2.        สังเกตและบันทึกการสังเกตตามประเด็นที่ได้ตกลงกับผู้รับการนิเทศ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป

3.        ระหว่างการสังเกตการสอน ผู้นิเทศไม่ควรเดินไปมาในห้องเรียน หรือพูดสอดแทรก /เสนอแนะ เพราะอาจทำให้ผู้รับการนิเทศเสียสมาธิในการสอน

เมื่อเสร็จสิ้นการสังเกตการสอน ผู้นิเทศควรรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอน และวิเคราะห์ผล

การสังเกต โดยใช้ทักษะการการสรุปความและการลงความเห็น เพื่อนำไปใช้ในการประชุมหลังการสังเกตการสอนต่อไป

การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post Observation Conference)

                   การประชุมหลังการสังเกตการสอน เป็นการพูดคุยระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และการนิเทศในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.        การสร้างบรรยากาศที่ดี (Climate Setting)  เป็นการสนทนาเกี่ยวกับการสอนของผู้รับการนิเทศ ด้วยคำพูดที่เสริมแรงทางบวก เช่น วันนี้ครูสอนได้ดีมาก  วันนี้เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมมากเลยนะคะ ฯลฯ

2.        การอภิปรายเกี่ยวกับการสอนตามบทเรียนนั้นๆ (Discussion of lesson implementation)  ผู้นิเทศใช้คำถามสะท้อนคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศระบุจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการสอน เช่น “คุณครูคิดว่าการสอนในวันนี้บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ อย่างไร?”  “กิจกรรมใดที่คุณครูคิดว่านักเรียนชอบมาก เพราะอะไรคะ/ครับ” เป็นต้น

3.        การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Giving Feedback by using evidence from the observation)     ผู้นิเทศนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอน ตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้ในขั้นการประชุมก่อนการสังเกตการสอน  โดยใช้ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีส่วนร่วม เช่น “จากการจัดกิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน สื่อของคุณครูมีขนาดเล็กไป เพราะนักเรียนที่นั่งข้างหลังต้องเดินออกมาดู อาจารย์คิดว่าจะปรับอย่างไรดีคะ/ครับ” เป็นต้น

4.        การเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Suggestion for improvement) ผู้นิเทศใช้คำถามสะท้อนคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศเสนอแนวทาง/วิธีการใหม่ ในการปรับปรุง แก้ไข การสอนของตนเอง เช่น “คุณครู  ค่ะ /ครับ ถ้ามีโอกาสสอนเรื่องนี้ในครั้งต่อไป คุณครูคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมในส่วนใดให้เหมาะกับเวลาดีคะ/ครับ”  ฯลฯ

5.        การสรุปสู่ทิศทางการพัฒนาในอนาคต  (Summing up for future directions) ผู้นิเทศสรุปจุดแข็งของบทเรียนนั้นๆ และช่วยให้ผู้รับการนิเทศได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป เช่น “ที่คุณครูบอกว่า จะปรับขนาดของสื่อให้ใหญ่ขึ้น เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคะ/ครับ ดิฉัน/ผม หวังว่าการสอนครั้งต่อไปจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ และทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการเรียนยิ่งขึ้นคะ/ครับ” 

 

                   หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน คือ การประชุมก่อนการสังเกตการสอน  การสังเกตการสอน และการประชุมหลังการสังเกตการสอนแล้วผู้นิเทศอาจนัดหมายเพื่อการนิเทศในครั้งต่อไป

.....................................................

 

| เข้าชม : 3015 |
ผู้เขียน : นางศุภสิริ ขามช่วง
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043