[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


TOP HIT
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน [ 598 ]
- การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ [ 555 ]
- การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 216 ]
- การพัฒนาชุดกิจกรรมลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 197 ]

 ชื่อเรื่อง             การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                       สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                นายทรงศักดิ์  วังคะฮาด

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  อำเภอบ้านดุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                       ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

วิทยฐานะ           ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์             2561        

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา  (Research  and  Developmentมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และหาคุณภาพของพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

           ระยะที่ 1  การสร้างพัฒนาหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยสังเคราะห์  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผลการสังเคราะห์ทำให้ได้รูปแบบมีองค์ประกอบการสอน 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Learn basic information : L) ขั้นการร่างหลักสูตร (Course  outline : C) ขั้นจุดตรวจสอบคุณภาพ (Quality  check : Q) และขั้นจับหลักสูตรไปใช้ (Take  the  course : T)  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.00 - 4.60  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  คู่มือการใช้หลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.80 - 4.80  แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00  ทดลองนำร่องหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ครั้ง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 1 ห้อง ในปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  จำนวน  6 คน

ระยะที่การหาคุณภาพของหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  Randomized Control – Group  Pretest- Posttest  Design  กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  จำนวน  13  คน  ใช้ระยะการทดลอง 8 สัปดาห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ t – test  for  dependent  samples, ANCOVA  และ MANOVA  การหาคุณภาพของหลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปรากฏผลดังนี้  ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือโทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  สำหรับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 215 |
ผู้เขียน : นายทรงศักดิ์ วังคะฮาด
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อำเภอบ้านดุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043