[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


 

ชื่อเรื่อง               รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ผู้วิจัย                 นางดวงมณี  หงษ์โยธี

ปีที่ทำการวิจัย       2560

บทคัดย่อ

           

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชาย หญิง  ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2/7  จำนวน  43  คน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  1  จังหวัดมหาสารคาม  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการทดลอง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  20  แผน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  20  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  20  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบค่าที  t-test (Dependent Sample)  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.    ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  86.28/87.09

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้         

            2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติการทดลองจริง  รองลงมา  คือ  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย  และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาอื่นๆ  และในชีวิตประจำวันได้

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 167 |
ผู้เขียน : ดวงมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043