[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


TOP HIT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) [ 3040 ]
- มาเพิ่มคะแนนโอเน็ตกันเถอะ [ 828 ]
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ 485 ]
- รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ 304 ]
- รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ 303 ]

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผู้รายงาน          นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี

ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนบ้านเมืองเสือ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ปีที่พิมพ์             2560

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 12 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 14 แผน เวลา 20 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test  แบบ Dependent  Sample

                

 ผลจากการศึกษาปรากฏผล  ดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.57/86.28 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ที่กำหนดไว้ 

           2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด  (คะแนนเฉลี่ย=  4.52)  

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 302 |
ผู้เขียน : นางสาววิมลฉัตร นามมนตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043