[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
เรื่อง : รายงานผลการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ปั้นดินน้ำมันหรรษา” สำหรับเด็กปฐมวัย


TOP HIT
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้

- คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA” [ 978 ]
- การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 770 ]
- การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย [ 678 ]
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 652 ]
- รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง [ 594 ]

 ชื่อเรื่อง          รายงานผลการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  “ปั้นดินน้ำมันหรรษา”                  

                    สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย             สุกัญญา  พลายเถื่อน

ตำแหน่ง         ครู                     

วิทยฐานะ        ครูชำนาญการ

สถานศึกษา      โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ปีที่พิมพ์          2560

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  “ปั้นดินน้ำมันหรรษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ 70/70  และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม                   เสริมประสบการณ์  “ปั้นดินน้ำมันหรรษาสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จำนวน  29 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-Group Pretest-Posttest Design ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  “ปั้นดินน้ำมันหรรษาสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 8 ชุด  2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปั้นดินน้ำมันหรรษาสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 24 แผน  3) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

           ผลการวิจัย  ปรากฏดังนี้

               1.  ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  “ปั้นดินน้ำมันหรรษาสำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ 81.95 / 83.33 

               2.  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  “ปั้นดินน้ำมันหรรษาสำหรับเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 399 |
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา พลายเถื่อน
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พุธ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043