[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกม เพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต


 บทคัดย่อ

 
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนา  ก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต  3)เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  คัดเลือกโดยวิธีเจาะจงโดยเป็นกลุ่มที่สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  หลักสูตรอบรม  แบบประเมินหลักสูตร   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และ แบบประเมินแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต ของผู้เข้ารับการอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐาน และสถิติ t-test (Dependent Samples)
                  ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต มีคุณภาพอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.45)  2) คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  3)  ผลการประเมินแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้ของครูที่เข้ารับการอบรมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.47, S.D. = 0.68)
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1066 |
ผู้เขียน : ด.ญ.พรรณภัทร์ ปักกาโล
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พุธ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 10:06:32
สุดยอด
โดย : นายทวีรัตน์ เทพนะ    ไอพี : 127.0.0.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043