[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
เรื่อง : คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA


TOP HIT
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้

- คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA” [ 978 ]
- การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 770 ]
- การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย [ 678 ]
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 652 ]
- รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง [ 594 ]

 คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์  DIPA

The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA”

อรุณลักษณ์  คำมณี 1

Arunluck  Khammanee 1

คุณธรรม  คือ  สิ่งดีงามที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้มีในตัวบุคคล  เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก  รัฐตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงวางนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) มาตรา 81 กำหนดว่า  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้  คู่คุณธรรม  การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ; และเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาล. 2554 : 34)   และนโยบายดังกล่าวยังระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (.. 2560-2564) มีจุดมุ่งหมายพัฒนาศักยภาพของคนด้านจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเพียบพร้อมคุณธรรม มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีค่านิยมที่ดีงาม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  และในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 ยังได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในมาตรฐานที่ 4 ว่าเด็กปฐมวัยต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ มีวินัยในตนเอง  และมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  และยอมรับความผิดพลาดของตนเองและคนอื่น  มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน  รู้จักประหยัด ( สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548: 36 ) จากนโยบายของชาติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คุณธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งรีบดำเนินการเสริมสร้างให้มีในกลุ่มคนทุกช่วงวัย  และในการนี้จะเกิดผลเป็นอย่างดีถ้ามีการสอดแทรกคุณธรรมผ่านระบบการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  เด็กวัยนี้สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรม รู้ คิด และเลียนแบบสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีได้ เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยของการวางรากฐานด้านบุคลิกภาพ  และเป็นวัยที่พัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ เด็กในวัยนี้ยังเป็นวัยของการเริ่มต้นพัฒนาการคิดเชิงนามธรรมอันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจ  (อดิศร จันทรสุข. 2559 : 8)                

            รูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและทฤษฎีการเรียนรู้   เพื่อนำมาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการจัดประสบการณ์คุณธรรม  คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์และบรูเนอร์  แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แนวคิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัยของบลูม  กฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดค์  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้  และแนวคิดการสะท้อนคิด  สังเคราะห์เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผลการสังเคราะห์ทำให้ได้รูปแบบมีองค์ประกอบการสอน 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นรับข้อมูล (Data : D)   ขั้นศูนย์ปฏิสัมพันธ์ (Interaction : I) ขั้นสรุป แบ่งปัน นำเสนอได้ (Present : P) และขั้นประยุกต์ใช้เหมาะสม (Application : A) 

 คำสำคัญ : คุณธรรม ; เด็กปฐมวัย ; รูปแบบการจัดประสบการณ์

       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 400 |
ผู้เขียน : อรุณลักษณ์ คำมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043