[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
เรื่อง : การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย


TOP HIT
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้

- คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA” [ 978 ]
- การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 770 ]
- การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย [ 678 ]
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 652 ]
- รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง [ 593 ]

 ชื่อเรื่อง              การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็ก

                        ปฐมวัย

ผู้วิจัย                 นางอรุณลักษณ์  คำมณี

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                        ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

วิทยฐานะ            ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์              2559        

 

บทคัดย่อ

 

             คุณธรรม  คือ  สิ่งดีงามที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้มีในตัวบุคคล กระทรวงศึกษาธิการเร่งปฏิรูปการศึกษาที่ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้มีการเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถานศึกษา โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในทุกระดับการศึกษา เพื่อหวังแก้ปัญหาภาวะวิกฤติปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาของการขาดคุณธรรม  ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  3)  เพื่อสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของเด็กจากการใช้หนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ โรงเรียนบ้าน นาเลา  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 20 คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี  5 ชนิด  ได้แก่  (1) หนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน  เล่ม  (2) แผนการจัดประสบการณ์  จำนวน  8  หน่วยการเรียนรู้  รวม  8  แผน  (3) แบบประเมินหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  (4)  แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน  1 ฉบับ  (5)  แบบวัดความ พึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test  ( Dependent  Samples)

           ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้  1)  ประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.88 /94.00  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  2)  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  มีค่าเท่ากับ  0.8871  แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น 0.88  หรือคิดเป็นร้อยละ 88.71  3)  จากการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  เด็กมีพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84  4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการร่วมกิจกรรมโดยใช้หนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม  ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 769 |
ผู้เขียน : อรุณลักษณ์ คำมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043