[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย


TOP HIT
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้

- คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA” [ 978 ]
- การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 770 ]
- การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย [ 678 ]
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 653 ]
- รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง [ 594 ]

 ชื่อเรื่อง              การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย                 นางอรุณลักษณ์  คำมณี

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                        ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

วิทยฐานะ            ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์              2559        

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา  (Research  and  Developmentมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  และหาคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1  การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยสังเคราะห์  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผลการสังเคราะห์ทำให้ได้รูปแบบมีองค์ประกอบการสอน 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นรับข้อมูล (Data : D) ขั้นศูนย์ปฏิสัมพันธ์ (Interaction : I) ขั้นสรุป แบ่งปัน นำเสนอได้ (Present : P) และขั้นประยุกต์ใช้เหมาะสม (Application : A)  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.00 - 4.60  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ของครู  แผนการจัดประสบการณ์  มีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.80 - 4.80  แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นด้านความขยัน ความประหยัด  ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  ความสุภาพ  ความสะอาด  ความสามัคคี  และความมีน้ำใจ  เท่ากับ .99, .94, .95, .94, .95, .99, .99, .95  ตามลำดับ  ทดลองนำร่องรูปแบบการจัดประสบการณ์ จำนวน 2 ครั้ง กับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 1 ห้อง ในปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านนาเลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จำนวน  26 คน

ระยะที่การหาคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  Randomized Control – Group  Pretest- Posttest  Design  กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ปีการศึกษา 2557  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จำนวน  94  คน   โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  47  คน   กลุ่มควบคุม  47  คน  ใช้ระยะการทดลอง 8 สัปดาห์   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ t – test  for  dependent  samples, ANCOVA  และ MANOVA  การหาคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  ปรากฏผลดังนี้  เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมคุณธรรมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เด็กปฐมวัยกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองมีพฤติกรรมคุณธรรมไม่แตกต่างกันใน     ทุกด้าน เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองมีพฤติกรรมคุณธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และ  .05  เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความขยัน ความประหยัด  ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  ความสุภาพ  ความสะอาด  ความสามัคคี  และความมีน้ำใจ  หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           ระยะที่ 3 การขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยให้ครูปฐมวัย จำนวน 6 คน ของโรงเรียนเมืองวาปีปทุม ที่ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558  นำรูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัยไปสอน   ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  ครูปฐมวัยมีความความคิดเห็นว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  สำหรับเด็กปฐมวัย  มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.13 - 4.75  สามารถนำไปใช้เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยได้

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 652 |
ผู้เขียน : อรุณลักษณ์ คำมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 9 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043