[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย


TOP HIT
ปฐมวัย วัยทองของการเรียนรู้

- คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA The Moral Development for Early childhood by Model of experience “DIPA” [ 978 ]
- การพัฒนาหนังสือภาพประกอบเพลงคุณธรรม ชุด หนูดีมีคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 770 ]
- การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย [ 679 ]
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย [ 653 ]
- รายงานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการทดลอง [ 594 ]

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย             วรรณมณี  ภูสีฤทธิ์

ตำแหน่ง          ครู           

วิทยฐานะ        ครูชำนาญการ

สถานศึกษา      โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ปีที่พิมพ์          2559

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/6  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จำนวน  33  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-Group Pretest-Posttest Design ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย จำนวน 9 ชุด รวม 27 แบบฝึก  2) แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 27 แผน  3) แบบประเมินความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย จำนวน 45 ข้อ

           ผลการวิจัยพบว่า

               1.  แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ 89.94/88.89

               2.  ความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทย  สูงกว่าก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 678 |
ผู้เขียน : อรุณลักษณ์ คำมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
อังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043