[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
งานวิจัยต่าง ๆ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP)


TOP HIT
งานวิจัยต่าง ๆ

- เผยแพร่ผลงานวิจัย [ 1413 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) [ 1075 ]
- กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด สพป.มค.2 [ 786 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) [ 674 ]
- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สพป.มค.2 [ 581 ]

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP)
                  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)       

ผู้วิจัย           นางพรทิพย์  เวชกามา

ปีที่วิจัย         2557

................................................................................................................................................................

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสองภาษา หรือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ในปัจจุบัน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP)  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)3)เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  (วัดตรีรัตนาราม)  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งเป็น ด้านครู  ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 42 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 258 คน และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1)แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP)โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)2)แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP)โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP)โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)  7)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP)โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Sample)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

       1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสองภาษา หรือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนระบบสองภาษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนสองภาษา การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียนระบบสองภาษาพบว่าองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนระบบสองภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใช้ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาตามภาระงานของการบริหารสถานศึกษาเป็นหลักและผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนรูปแบบสองภาษาซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า  จุดแข็งของการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 1) มีนโยบายชัดเจน  2) โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ  3) ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน  4) มีสื่อหลากหลาย พอเพียงกับความต้องการ  5) สถานที่บรรยากาศเอื้ออำนวย 6) ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

         2.ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษาผู้วิจัยได้สังเคราะห์และร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 33  ตัวบ่งชี้  49  โครงการ  ได้แก่    1) ด้านวิชาการ   2) ด้านกิจการนักเรียน   3) ด้านธุรการการเงินและพัสดุ  4) ด้านบุคลากร   5) ด้านอาคารสถานที่  6) ด้านความสัมพันธ์ชุมชน   7) ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์

          3.ผลการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)  ผลการทดสอบก่อน - หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการประชุม เชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแผนโครงการพบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนต่อโครงการในการขับเคลื่อน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 0.39  ผลการสัมภาษณ์ครู  ผู้ปกครอง และครู ครูเห็นว่าบทบาทในการปฏิบัติงานคล้ายกับการสอนแบบเดิมและมีบางส่วนที่แตกต่าง จากโรงเรียนสามัญที่สอนเป็นภาษาไทยโดยทั่วไป ในด้านของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนภายในห้องเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน และการสื่อสารกับครูผู้สอนชาวต่างชาติให้เข้าใจถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งครูผู้สอนก็ต้องพัฒนาตนเองผู้ปกครองให้ความเห็นว่าเหตุผลที่เลือกส่งลูกเข้าเรียนเพราะเห็นว่าโรงเรียนนี้จัดการเรียนเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันความสามารถในใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ออนาคตของผู้เรียนผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเกือบทุกครั้ง และมีการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเรียนของลูกจากจดหมายข่าวของโรงเรียนและสื่อออนไลน์ต่างๆ การประชุมร่วมกับทางโรงเรียนซึ่งทางบ้านกับทางโรงเรียนจะมีการประสานงานกันตลอดเวลานักเรียนให้ความเห็นว่าดีใจที่ได้เรียนโรงเรียนนี้  ได้เรียนกับครูต่างชาติ ได้พูดภาษาอังกฤษ มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น กล้าพูดกับชาวต่างชาติมากขึ้น  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) พบว่าโดยรวมครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) อยู่ในระดับมากที่สุด

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 673 |
ผู้เขียน : ผอ.หนองตาไก้ฯ
หน่วยงาน : สพป มค2
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043