[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
งานวิจัยต่าง ๆ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)


TOP HIT
งานวิจัยต่าง ๆ

- เผยแพร่ผลงานวิจัย [ 1413 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) [ 1076 ]
- กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด สพป.มค.2 [ 786 ]
- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) [ 674 ]
- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สพป.มค.2 [ 581 ]

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

          1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสองภาษา หรือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ในปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนระบบสองภาษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนสองภาษา การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียนระบบสองภาษาพบว่าองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนระบบสองภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใช้ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาตามภาระงานของการบริหารสถานศึกษาเป็นหลักและผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนรูปแบบสองภาษาซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า  จุดแข็งของการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 1) มีนโยบายชัดเจน

2) โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ  3) ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน      

4) มีสื่อหลากหลาย พอเพียงกับความต้องการ  5) สถานที่บรรยากาศเอื้ออำนวย 6) ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

          2.ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษาผู้วิจัยได้สังเคราะห์และร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 33  ตัวบ่งชี้  49  โครงการ  ได้แก่    

1) ด้านวิชาการ   2) ด้านกิจการนักเรียน   3) ด้านธุรการการเงินและพัสดุ   4) ด้านบุคลากร         

5) ด้านอาคารสถานที่  6) ด้านความสัมพันธ์ชุมชน   7) ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์

          3.ผลการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EISP) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)  ผลการทดสอบก่อน - หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการประชุม เชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแผนโครงการพบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนต่อโครงการในการขับเคลื่อน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 0.39  ผลการสัมภาษณ์ครู  ผู้ปกครอง และครู ครูเห็นว่าบทบาทในการปฏิบัติงานคล้ายกับการสอนแบบเดิมและมีบางส่วนที่แตกต่าง จากโรงเรียนสามัญที่สอนเป็นภาษาไทยโดยทั่วไป ในด้านของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนภายในห้องเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน และการสื่อสารกับครูผู้สอนชาวต่างชาติให้เข้าใจถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งครูผู้สอนก็ต้องพัฒนาตนเองผู้ปกครองให้ความเห็นว่าเหตุผลที่เลือกส่งลูกเข้าเรียนเพราะเห็นว่าโรงเรียนนี้จัดการเรียนเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันความสามารถในใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ออนาคตของผู้เรียนผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเกือบทุกครั้ง และมีการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเรียนของลูกจากจดหมายข่าวของโรงเรียนและสื่อออนไลน์ต่างๆ การประชุมร่วมกับทางโรงเรียนซึ่งทางบ้านกับทางโรงเรียนจะมีการประสานงานกันตลอดเวลานักเรียนให้ความเห็นว่าดีใจที่ได้เรียนโรงเรียนนี้  ได้เรียนกับครูต่างชาติ ได้พูดภาษาอังกฤษ มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น กล้าพูดกับชาวต่างชาติมากขึ้น  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) พบว่าโดยรวมครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) อยู่ในระดับมากที่สุด

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1075 |
ผู้เขียน : นางกัญจนา สัตตรัตนำพร
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร 043-798349 โทรสาร 043-798043